15 nocni.jpg
02.jpg
06.jpg
05.jpg
07.jpg
09.jpg
12 NOCNI.jpg
11 nocni.jpg
13 nocni.jpg
koncept skica.jpg
10.2.jpg

OLIVE VILLAGE

  • Projekat: Residential complex
  • Status: Idejno Rješenje i Glavni Projekat
  • Lokacija: Prijeradi,Kotor
  • Autori: Branko Lutovac, Ana Micic
  • Saradnici: Mirjana Ardalic
  • Godina: 2022.
  • Povrsina: 635 m2

U zaleđu bokokotorskog zaliva na južnim obroncima lovćenskog masiva u mjestu Prijeradi planirana je izgradnja kompleksa od pet objekata. Lokaciju planiranu za izgradnju karakteriše živopisno okruženje, konfiguracija terena je u blagom padu, a okolni oblik stanovanja čine stambene kuće sa imanjima. Sa predmetne lokacije se pruža pogled na tivatski zaliv i okruženje, a blizina lovćenskog masiva daje jedinstveni prirodni ambijent prožet svježinom planinskog pejzaža. U koncipiranju naselja pošlo se od ideje da objekti budu manjih gabarita, raspoređeni tako da imaju pogled ka zalivu. Objekti su pozicionirani po kaskadnom terenu na način da međusobno ne narušavaju vizure. Teren je uobličen stazama, podzidama i suvomeđama obrađenim na tradicionalan način u lokalnom kamenu, formirajući kaskade gdje su predviđeni maslinjaci. Ideja vodilja oblikovanja naselja je da se kreira atmosfera života u tradicionalnom domaćinstvu, pa je kao osnovna forma objekata uzeta arhetipska dvovodna kamena kuća. Takva tradicionalna forma je transponovana u savremeni objekat sa tretmanom otvora koji odgovaraju potrebama i težnjama korisnika. Na taj način su se formirani objekti uskladili sa postojećim kontekstom, a po pitanju funkcije i potreba ispunili zahtjeve savremenog stanovanja.